KASURI

blog

23rd Nov. KASURI BIRTHDAY LIVE

3回目のBIRTHDAY LIVEでした。